بهروز قربانی: 31 سال پیش در چنین روزی

5 مرداد 1367 یعنی31 سال پیش در چنین روزی، پس از غروب آفتاب خبر فرمان عقب نشینی رسیده بود، در آن هنگام مسعود قهرمان حاضر نشد پیش از نیروهای تحت فرماندهی اش از تنگه چهارزبر عقب نشینی نماید و تاکید داشت تا از عقب نشینی بقیه ياران و رزمندگان در صحنه، مطمئن نشود، خود اقدام  … ادامه خواندن بهروز قربانی: 31 سال پیش در چنین روزی