جلال ایجادی: سلسله مقاله های “قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی”

  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)، جلال ایجادی رابطه ایرانی با قرآن جادویی باقی مانده است، این رابطه با خرد و عقل تنظیم نمی شود، بلکه با حس عاطفی میان برده و ارباب، با حس مطبوع خودآزاری، با حس روان پریشانگشته، با حس ناخودآگاه اطاعت از مقررات … ادامه خواندن جلال ایجادی: سلسله مقاله های “قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی”