The specified carousel id does not exist.

درباره ما

بخش نخست:
بنیاد نامه «تریبونِ جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران»
در نشستی که با شرکت آقایان 1-کورش اعتمادی 2- اقبال اقبالی 3- احمد تاج الدینی 4- دکتر کورش فرزین در تاریخ پنجشنبه چهاردهم ژانویه 2016 برابر با بیست و چهارم دی ماه 1394 خورشیدی برگزار گردید، بنیادِ سایتی به نام تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران گذاشته شد.
آقای اقبالی پیش از این جلسه امور مربوط به تهیه و ثبت سایت را تدارک دیده بودند. شرکت کنندگان نشست با اتفاق نظر نام «تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران» را برای سایت جدید التاسیس به تصویب رساندند.
تریبون واژه ای لاتینی است که از جمله به معنی عضو هیئت مدافعان حقوق و آزادی مردم، و نیز به معنی جایگاه سخن رانی است. در کاربرد زبان پارسی به معنی جایگاه ابراز نظر در جمع بینندگان و شنوندگان است. مفهوم این واژه با نیت و هدف ما سازگاری کاملی دارد. ایجاد جایگاهی برای همه ایرانیان سکولار و دمکرا سی-خواه، تا امکان یابند، نظر خویش را بی پرده بیان کنند و یا نظر دیگران را در ترازوی نقد بی واهمه به سنجش درآورند. ما بر این باوریم که تنها از طریق آزادی بیانِ اندیشه ها و جریان آزاد آگاهی هاست که گسترش خود آگاهی ها امکان پذیر می گردد.
در ایران امروز به ویژه در برون مرز به رغم کمبودها و کاستی های فراوان، ما یک چیز کم نداریم، آنهم وجود فراوان حزب ها و سازمان های سیاسی و یا مدنی است، که اغلب دارای ارگان و نشریه ویژه خویش نیز هستند، و هویت سیاسی و مدنی خاص خود را هم دارند. در در درون کشور نیز علیرغم برقراری خفقان شدید سیاسی و اجتماعی، به برکتِ دلاوری های فرزندان میهن اندیشه آزادی و برابری قانونی و دمکراسی خواهی فروزان است. در برون مرز نیز فرزندان ایران درفش فرهنگ و تاریخ ایران را برافراشته اند، و بذرهای خودآگاهی ملی و افکار نو را در حد توان خویش آبیاری می کنند. پیوند بین درون و برون مرز به یاری وسایل جدید ارتباط جمعی بسیار مساعدتر از گذشته است. اما کمبودی که در این سال های سیاه شاهد آن بوده ایم، وجود تریبونی همگانی بوده است, که بتواند بدون ممیزی های بی معنا و آسیب زننده، تعلقی ملی داشته باشد. چون امکان دایر کردن چنین پایگاهی در میهن وجود ندارد، بر آن شدیم که چنین تریبونی را در برون مرز پی افکنیم.
منظور ما از واژه«ملی»در ترکیب نام سایت ناظر به ایدئولوژی خاصی نیست، و تنها به این معناست که همه آحاد شهروندان ایران و تشکل های مربوط به مردم ایران زمین که در مفهوم ملت ایران تشخص می یابند، و خواستار طرد استبداد و استقرار دمکراسی هستند، در این جایگاه حق و فرصت ابراز نظر یابند. ملی به معنای مربوط و وابسته به ملت است ، و ملت نیز در بردارنده همه باشندگان ایرانی است.
اما سکولار دمکراسی، بنیادِ اندیشه سیاسی ما برای گذار از یک نظام توتالیتر اسلامی به یک نظام سیاسی برآمده از یک قانون اساسیِ انسان محور و در راستای قوانین جهان گستر حقوق بشری می باشد. سکولاریسم یک دکترین سیاسی منتج از روند تاریخی خرد گرایی، انسان گرایی و بشر دوستی است که کنش های انسان را بنا بر خرد، از اصول و نهادهای دین محور تفکیک می کند، و سرنوشت انسان را در گرو کارکردهای این جهانی او می داند. این نگرش در تاریخ کهن سال ایران زمین ریشه های ژرف دارد. دمکراسی نیز مدرن ترین شیوه اداره دولت با مکانیسم های ویژه ای است که به رغم تنوع در اشکال آن، یگانه راه مشارکت همگان را در سرنوشت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور فراهم می آورد. یک دمکراسی راستین، در گوهر خویش سکولار است . آوردن و بیان واژه سکولار صرفا تاکیدی است بر اهمیت این گوهر شریف در حکومت دمکراسی. دمکراسی بدون سکولاریسم بی معناست. امروز حکومت اسلامی، سکولاریسم را بزرگترین رقیب و دشمن خویش می داند. سکولاریسم اجزای لایتجزایی دارد و دمکراسی محیط بر کلیت سکولاریسم است.
سکولار دمکراسی در ایران استبداد زده ما یک برانگیختگی همگانی و جوششی میهنی است. این جوشش و برانگیختگی گستره ای ملی دارد. در خانه ها، محیط های کار، مدارس، دانشگاه ها، میدان های ورزشی، محیط های هنری و فرهنگی، در چهار گوشه جغرافیای ایران حرکت و جنبش برای دمکراسی و تفکیک نهاد دین از نهادهای دولتی جریان دارد. تریبون جنبش ملی سکولاردمکراسی ایران پایگاهی برای بازتاب این جنبش، از دیدگاه انسانِ آزادی خواهِ سکولار و دمکراسی طلب است. به باور ما دامنه جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران بنا به خصلت ملی خود، جبهه ای وسیع از رنگین کمان نیروهای اجتماعی، را در بر می گیرد. آنچه این نیروهای متفاوت اجتماعی را به هم پیوند می دهد، و به زیر یک چتر گرد می آورد، سکولار دمکراسی است. تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران بیانگر نیازهای چنین طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی است. نیروهایی که باور به سکولار دمکراسی ندارند از مدار این جنبش میهنی محروم خواهند بود.

بخش دوم:

تارنمای “تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران” با اتکاء به همدلی، و با همراهی و همکاری کوشندگان سیاسی که خواهان برقراری نظام سکولار دمکراسی در ایران هستند، فعالیت خود را آغاز می کند. سیاست های حاکم بر تارنما بشرح زیر است 
 

1-انعکاس نوشته ها و نظراتی که بنیاد نظام توتالیتر و فاشیستی جمهوری اسلامی را مورد بر رسی و نقد قرار دهند.

2-بازتاب نظراتی که فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی را برملا کنند.

3-بازتاب اخبار مقاومت، ایستادگی و مبارزات ایرانیان در مقابله با استبداد.

4- ترویج سکولار دمکراسی و مباحث روشنگرانه در راستای ارتقاء اندیشه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

5- بشر دوستی و ایراندوستی بنیاد خلل ناپذیر سکولار دمکراسی است. بر همین اساس احترام به انسان  و بهروزی او را به آن گونه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مصوب شده است پاس می داریم.

6- خودداری از نشر مقالات حاوی توهین، افترا و دروغ

7- سایت کوشش می کند تریبون ملی خواستاران نظام سکولار دمکراسی در ایران باشد.

8- رعایت قوانین نشر و رسانه در کشوری که سایت به ثبت رسیده است.

9- مسولیت نوشتارها به عهده نویسندگان آنهاست، و نظرات عنوان شده الزاما به معنی نظر مسولان تارنمای «تریبون ایران» نمی باشد. تارنمای «تریبون ایران» در گزينش و نشر مطالب دریافتی آزاد است.

10- ” تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران” از هیچ منبعی کمک مالی دریافت نخواهد کرد. کار در آن داوطلبانه و هزینه های جاری تنها از جیب گردانندگان آن تامین می گردد.

شورای دبیران «تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران»:

کوروش اعتمادی images1

احمد تاج الدینی Ahmad-Tajoddini

کوروش فرزین 082920Vh2682G_0

اقبال اقبالی اقبال......

ترجمه انگلیسی بنیادنامه «تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران»

Charter of the “Tribune for the Iranian National Secular Democracy Movement” Section One: The foundation for the site “Tribune for the Iranian National Secular Democracy Movement” was laid in a meeting on Thursday, 14 January 2016, with the participation of Mr Koroush Etemadi, Mr Eghbal Eghbali, Mr Ahmad Tadjdini, and Mr Koroush Farzin. Prior to this meeting, Mr Eghabli had arranged for the preliminary works in connection with the establishment of the site. The participants in the meeting agreed to choose the name “Tribune for the Iranian National Secular Democracy Movement” for the newly established site. “Tribune” is a Latin term, with several meanings, one of which is “member of a jury for the defense of people’s rights and freedoms”. It is also used about a forum for speech. In Farsi, the term is used about a forum for speech in the company of an audience. The meaning of the term is fully compatible with our aim and intentions. Our aim is to establish a forum for all Iranians who seek secular democracy, so that they may speak their minds freely and so they may hear and critique the speech and opinions of others. We believe that it is only through freedom of expression of thought and a free circulation of opinion that self-consciousness may be expanded. Outside the borders of Iran, there is today no lack of political and civil parties and organizations, most of which have their own sites and publications, with their own political and civil identity. Within Iran’s borders, despite the existence of severe political and civil stifling, the candle of freedom and equality before the law has been kept lit thanks to the struggle of the nation’s people. Equally, Iranians outside of the country’s border have raised the flag of their nation’s culture and history, and they have watered the seeds of national self-consciousness and new ideas. New forms of communication technology have eased the contact between those inside and those outside of Iran. However, one shortage that we have been witnessing over the course of these dark years, has been the existence of a tribune for all, without censorship. A tribune, which can have national ownership. Since it is not possible to establish such a tribune within the borders of Iran, we have decided to establish one outside Iran’s borders. In using the word “national” as part of the name of the site, our intention is not to refer to any particular ideology. We use it in a sense that will encompass all citizens of Iran, organizations in connection to people in and peoples of Iran. “National” in this sense, signifies belonging to a people, and this people encompasses all citizens of Iran. Any person who wishes to remove oppression and establish a democracy, have a right and opportunity to express themselves in this forum. “Secular democracy”, also part of the title of our site, refers to the foundation of our political thought for the transition from an Islamic totalitarian regime towards a political system based on a human-centric constitution, and both based on and aiming to achieve universal human rights. “Secularism” is a political doctrine which in itself is a result of a historical development of reason and humanism. It is based on the idea of non-establishment of religion, where human activities are regulated according to reason, separated from religious doctrines. The destiny of persons is within each person’s actions in this world. This view has deep roots in Iranian history. “Democracy” is used to refer to the most modern form of governance, recognized by its particular features. There are varieties of this form of governance, but despite these, the idea is the same. Democracy is based on the idea of popular sovereignty in political decisionmaking. A true democracy is secular in its essence. We use “secular” merely to underline this essence of a democratic regime. Democracy without secularity is meaningless. Secularism consists of many indivisible parts, all of which are encompassed by democracy. Today, the Islamic regime sees secularism as its greatest enemy and rival. In our oppressive Iran, secular democracy is a joint national movement. This movement and desire has a national dimension. Inside the homes, in workplaces, in schools, universities, sporting arenas, cultural and artistic environments, in all four corners of Iran the movement towards democracy and the non-establishment of religion is alive. The Tribune for the Iranian National Secular Democracy Movement is to be a base for reflecting this movement from the viewpoint of freedom-wanting and secular persons. It is our belief that the extension of the Iranian national secular democracy movement, according to its national character, will be a front consisting of a rainbow of civil groups. Secular democracy unites these groups and gathers them under one umbrella. The Tribune for the Iranian National Secular Movement will be the expression of the many layers of these civil forces. Those who do not believe in secular democracy will deprive themselves of this national movement. Section two: The site “The Tribun for the Iranian National Secular Movement” begins its activities with the support and contribution of political activists who seek the establishment of secular democracy in Iran. The guidelines of the site are the following: 1. To reflect opinions and writings that discuss, analyze and critique the foundation of the totalitarian and fascistic regime of the Islamic Republic. 2. To reflect opinions that reveal the political, cultural and economic corruption of the Islamic Republic. 3. To reflect resistance movements and Iranians who struggle against oppression. 4. To promote education in secular democracy and progressive views for the purposes of raising the level of political and cultural thought. 5. To promote humanism and Iranofilia. Humanism is the firm foundation for secular democracy, and respect for human beings and their pursuit of happiness according to the norms of international human rights law must therefore be promoted. 6. To refrain from publishing offensive texts and texts that are knowingly false. 7. The site aims to be the national tribune for those who seek a secular democratic regime. 8. To respect the publication and media guidelines in the country where the site is registered. 9. The responsibility of publications rests on its authors. The expressed opinions do not necessarily reflect those responsible for the site. The site is free to choose and publish received texts. 10. The tribune will not receive any financial help from any source. Its work is voluntarily and its expenses are covered from the pockets of those running the site. The council of the editors consists of, in alphabetical order: 1. Koroush Etemadi 2. Eghbal Eghbali 3. Ahmad Tadjdini 4. Dr. Koroush Farzin

2016 Powered By www.tribuneiran.org - استفاده از مقاله ها با ذکر منبع بلامانع است