بنابر گزارش رسانه ها؛ حکومت اسلامی برآنست تا مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی را اعدام کند. مصطفی سلیمی همراه 70  زندانی دیگر برای نجات جان خود از پاندمی کشنده کرونا، روز جمعە 8 فروردین 1399 از زندان سقز فرار کرد و پس از  ده روز در کردستان عراق دستگیر و به حکومت اسلامی تحویل داده شد.

فرار از زندان بمثابه دفاع از جان خود، حق انسانی زندانیان بوده و مجازات حکومت اسلامی مصداق نقض حقوق بشر و تداوم جنایت علیه بشریت در ایران محسوب می شود.

ما جهانیان را به محکومیت حکومت اسلامی، وادار کردن آن به لغو فوری حکم اعدام آقای مصطفی سلیمی و دفاع از ازادی تمامی زندانیان دعوت می کنیم.

حکومت اسلامی در گرفتن جان های عزیز شهروندان ایران، دوش به دوش کرونا رقابت می کند. در شرایطی که کشور و شهروندان ایران در اسارت دو ویروس کرونا و حکومت اسلامی گرفتار هستند و جان هزاران زندانی در خطر است، نباید زندانیان سیاسی را تنها بگذاریم و نسبت به تداوم جنایات حکومت اسلامی سکوت کنیم.

تارنمای تریبون ایران

10.04.2020